• Prev
  3D prikaz okolice grada Mostara s rijekama i odlagalištima otpada.   ...
Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016 Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
3D Prikaz Corina Land cover pokrivača i mape Hercegovine     3D Prikaz na ...
 FLIR SNIMKE   var player = new Clappr.Player({ source: ...
Razlika u temperaturi zgrada s izolacijom i bez izolacije
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...
  GIS pregled odlagališta otpada i voda u hercegovini   Otpad i Vode u ...
Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, ...

Login Form

Sj Flat Menu

ODLUČIVANJE U UVJETIMA IZVJESNOSTI, NEIZVJESNOSTI I RIZIKA

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:51 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Gotovo se sve odluke donose u okruženju u kojem vlada barem neka neizvjesnost. Međutim, stupanj neizvjesnosti varira od relativne izvjesnosti do velike neizvjesnosti. Rizika ima u svakom odlučivanju.

U situaciji izvjesnosti ljudi su popriličito sigurni što će se dogoditi kada donesu neku odluku. Dostupne su informacije koje ne smatraju pouzdanima, a poznate su i uzročno poljedične veze.

U situaciji neizvjesnosti, s druge strane, ljudi imaju tek oskudnu bazu podataka, nije im poznato da li su ti podaci pouzdani i vrlo su nesigurni postoji li promjena situacije ili ne. Osim toga, ne mogu procijeniti interakcije različitih varijabli.

Read more...

VREDNOVANJE VAŽNOSTI ODLUKE

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:50 Published in DSS 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

S obzirom da menadžeri moraju ne samo donositi ispravne odluke već ih moraju donositi i u trenutku kad su potrebne i što moguće ekonomičnije, te moraju činiti često, korisno je imati smjernice o relativnoj važnosti odluka. Odluke manje važnosti ne iziskuju iscrpne analize i istraživanja te se mogu čak mirno delegirati bez ugrožavanja osnovne odgovornosti pojedinoga menadžera. Važnost odluke ovisi također o stupnju odgovornosti i fino što možda nema praktički nikakve važnosti za predsjednika korporacije može biti od velike važnosti za čelnika sekcije.

Read more...

SUSTAVI PODRŠKE ODLUČIVANJU (DSS)

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:49 Published in DSS 0

Sustavi podrške odlučivanju (DSS - kratica za Decision Support Systems) koriste računare da bi olakšali proces odlučivanja o polustruktuiranim zadacima. Nije namjena ovih sustava da zamjene menadžersko prosuđivanje već da ga podrže i povećaju učinkovitost procesa odlučivanja. Sustavi podrške odlučivanju također pomažu menadžerima da brzo reagiraju na mijenjanje potreba. Jasno je, prema tome, da stvaranje učinkovitog sustava podrške odlučivanju iziskuje temeljno znanje o tome kako menadžeri donose odluke.

Dostupnost mini i mikro kompjutora, kao i komunikacijskih mreža omogućuje pristup velikoj količini informacija i njihovo korištenje uz male troškove. Tako DSS pruža menadžerima važno sredstvo za odlučivanje koje je pod njihovom kontrolom.

Read more...

ANALITIČKI HIJERARHIJSKI PROCES (AHP)

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:48 Published in AHP 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Analitički Hijerarhijski Proces (AHP) razvijen je na Wharton poslovnoj školi Univerziteta Penslivanije od znanstvenika Tomasa Saatya. Ovaj metod je bio korišten za brojne visokostupne analize problema u odlučivanjima posljednih godina.

Analitički hijerarhijski proces dopušta tvorcima odluka da postave prioritete i stvaraju izbore na temelju svoje objektivnosti, znanja i iskustva sa namjerom da u skladu sa svojom intuicijom donesu najpovoljniju odluku. AHP ima substitucionalnu teorijsku i empirijsku podršku, prostirući se sve do proučavanja ljudskih prosuđivačkih procesa koristeći se spoznajnom psihologistikom. To nadilazi probleme koji su se javljali u "pro/con" analizama i "weight and scores" tehnologijama, koristeći hijerarhijsku strukturu u problemima odlučivanja, upoređujući u paru elemente hijerarhije kao i nivoe hijerarhije. Usput ova metoda odbacuje suvišne (nelogične) odluke tj. ukazuje na njih.

Read more...

GLAVNI KORACI U PROVEDBI AHP

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:48 Published in AHP 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Provedba analitičkog hijerarhijskog procesa zahtjeva nekoliko glavnih koraka (faza). Sljedeći zaključke bazirane na Windovim i Saatijevim opisima postoje 4 glavna koraka u riješavanju AHP problema.

To su:

  1. Dekompozicija problema u hijerarhiji
  2. Utvrditi prioritete elemenata hijerarhije putem metode usporedbe parova
  3. Sinteza rezultata
  4. Prosuđivanje - utvrđivanje indeksa pouzdanosti
Read more...

MATEMATIČKA OSNOVA AHP

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:47 Published in AHP 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.

 

Matematička osnova na kojoj počiva ovaj metod je teorija matrica sa uključenim elementima računa karakterističnih vrijednosti i karakterističnih vektora.

 

 MATRICA PROCJENE PAROVA

Pretpostavimo da imamo n mogućnosti. Za svaki kriterij vršimo posebno uspoređivanje alternativa u parovima. Predpostavimo da imamo m kriterija. Razmatrajmo sada jedan kriterij sa svakom od alternativa.

Princip uspoređivanja u parovima sastoji se od uspoređivanja svake alternative prema svakoj, u parovima.

Read more...

PRIMJENA AHP U MANAGMENTU

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:46 Published in AHP 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Analitički hijerarski proces je visoko fleksibilni model i vrlo inažan analitički alat. AHP može biti primjenjen na sva tri nivoa DSS s pristupom u bilo koju vrstu tih odlučivanja uključujući;

  • alokaciju resursa (planiranje, izradu budžeta,odabir prodajnoga Odoblja i dr.),
  •  stvaranje izbor/određivanje odlučivanja (određivanje najkreativnije poruke, odabir najboljih kupaca),
  •  procjenjivanje performanci.


    Ovaj model može i više od toga, može se primjeniti u:

- Cost/Benefit analizi

- odlukama u prodaji (prodavačeve odluke) 

- prognoziranju

- odlukama marketing mixa                                               

- kadrovanju (personalni managment)

- politici prodaje

- odlukama oko alokacije resursa

- strateškom planiranju

AHP je alat za izvršnu podršku u odlučivanju. Sposoban se inkorporirati u složene elemente marketinškoga problema bez korištenja impozantnog i teškog matematičkog i statističkog znanja. Rlješenje koje nudi AHP je totalno "na udaru" donosioca odluka, za razliku od predhodnih modela gdje su donosioci odluka bili lamo minimalni asistenti tehničkom osoblju. Ta njegova Interaktivna sposbnost kao i lakoća i jasnoća razumjevanja rada AHP modela smanjuje zahtjeve menadžera za odgovorom da li je donošena odluka ispravna.

Problem rješenja i procjene ne moraju se samo koristit u ekonomiji već i u socijalne, političke i tehničke svrhe ili pak u višestruke svrhe; pod svrhe-alternative mogu se podrazumjeti i pregovori. AHP pomaže ljudima da se nose sa intuitivnim, racionalnim i iracionalnim, i sa nesigurnošću i rizicima u složenim radnjama i procesima.

Read more...

EXPERT CHOICE

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:45 Published in Expert Choice 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Expert Choice je sustav za analize, sinteze i potkrepljivanje složenih odluka i procjena. Expert Choice koriste tisuće poslovnih ljudi i državnih organizacija širom svjeta za opsežni niz primjenjivanja koja uključuju:

- raspored novčanih sredstava

- procjenjivanje službenika (djelatnika) i rješenja o platama

- ukupan kvalitet upravljanja investicijom

- kvalitet funkcije razvoja i vrijednost cijena

- formuliranje marketinške strategije

- selekcija alternativa i predviđanje vjerojatnih rezultata i analitičko planiranje

- olakšavanje donošenja grupnih odluka

- potpora analizi cijena

- instrumentima unaprijeđenja prodaje

- procjene tehničkih planova

- proizvodno i operativno upravljanje

- raspored aktiva

- politika formuliranja proračuna

- proračun dobitaka i integracija

- procjena isporuka i narudžba 

- analiza imovine

 

TEORIJA NA KOJOJ SE ZASNIVA EXPERT CHOICE

Dobro osmišljena i efektna odluka treba biti bazirana na provedbi cilja operacije. Kriteriji i svrhe se koriste da bi se procjenilo kako dobro izvršavamo naše ciljeve. Donošenje rješenja je često teško, zbog toga što se između konkurentnih svrha mora napraviti izbor. Da bi se napravio izbor, moramo procijeniti i odmjeriti svaki aspekt odluke - neke kvantitativne, neke kvalitativne, neke veoma važne, neke ne baš tako važne. Sposobnost da se donesu efektne odluke unatoč kompleksnosti inože biti značajno povećana korištenjem Expert Choica.

Expert Choice, kao što smo rekli, je baziran na Analitičkom Hijerarhijskom Procesu, multikritrijskom ili vlšeciljnom procesu donošenja odluka koji je razvio matematičar Thomas Saaty na Wharton School, Univerziteta Pensilvanije. AHP nam omogućava da vladamo opipljivim i neopipljivim faktorima. Možemo organizirati podatke, zamisli i intuicije po logičkoj i hijerarhijskoj strukturi. AHP se prilagođava nesigurnosti i prihvata revizije tako da se pojedinci i grupe mogu boriti sa svim tvojim brigama stvorenim oko odlučivanja. Rezultati procjene AHP-a se lako testiraju za osjetljivost na promjene pretpostavki i  procjena.

OPĆE ODREBE EXPERT CHOICA

Model Expert Choica organizira razne elemente problema u hijerarhiji sličnu obiteljskom stablu. Svaki element u stablu zove se presjecište. Najviša razina sadrži presjecište cilja. Razine koje se nalaze u sredini predstavljeju faktore kao što su scenario, kriteriji i podkriteriji. Najniža razina hijerarhije sadrži alternativne izbore ili jednostavnije alternative.

Možemo ili izgraditi Expert Choice model koji odgovara našem zahtjevu ili možemo koristi postojeći model. Kada se izgradi model Expert Choica, počinje se sa procjenjivanjem. Umjesto navedenih vrijednosti ili prioriteta koji su često proizvoljni i teški za prirediti, koristimo podatke, znanje i iskustvo da bi odredili prioritete. Ovo se završava poređenjem parova. Poređenjem parova se mogu izrazitii kao važnost, preferiranost ili vjerojatnost. Na primjer, ako uporedimo relativnu važnost kriterija poštujući cilj i poredeći relativnu sklonost alternativa poštivajući kriterije ili podkriterije. Neke situacije mogu zahtjevati da poredimo relativnu vjerojatnost nesigurnih događaja ili scenarija.

Neke od procjena mogu biti zasnovane na intuiciji, koja se u stvari bazira na godinama iskustva. Druge procjene se mogu zasnivati na čvrstim podacima i analizi, organiziranoj i sumiranoj u proširenoj formi. Još uvjek druge procjene mogu biti bazirane npr. na izvješćima od odbora za istraživanje ili savjetodavnih firmi.

Procjene se, u smislu poređenja parova, mogu izraziti verbalno, numerički i grafički. Expert Choice ima jednstven metod korištenja viška za određivanje vrijednosti koji preciznije reflektira percepciju i procjene od bilo kojeg drugoga pristupa. Expert Choice će sintetizirati ili kombinirati prioritete koje smo odredili za svaki aspekt kompleksnoga problema da bi se postigli prioriteti i stupnjevi za date alternative. Provodeći šta/ako i druge osjetljive, anailze, moći ćemo utvrditi kako se rezultati mogu promjeniti ako promjene neke od naših pretpostavki.

Ako se rezultati modela razlikuju od naših "hrabrih" osjećaja za najbolje, možemo modificirati model i/ili procjene dok model ne ujedini te osjećaje. Rezultati modela će se ili promjeniti da bi odgovaralii našem "hrabrom" osjećaju, ili ćemo mi promjeniti naš 'Hrabri" osjećaj, shvatajući da nismo ispravno intuitivno obrazložili i sintetizirali sve aspekte problema. U spomenutom slučaju nećemo morati samo verificirati naš "hrabri" osjećaj, nego ćemo imati detaljnu opravdanost, ukoliko je zatražena. U drugom slučaju, naučićemo nešto i izbjeći skupe greške.

 

STRUKTURA MODELA I PROCJENE

Tipično je da jednostavni modeli imaju presjecišta kriterija ispod cilja i presjecišta alternativa ispod svakog presjecišta kriterija. Kompleksniji modeli mogu imati dodatna presjecišta koja predstavljaju daljna raščlanjivanja glavnoga kriterija u podkriterije. Svakao presjecište se može razgranati u najviše sedam presjecišta u sljedećoj nižoj razini. Svaka od ovih presjecišta u stvari mogu imat isedam razgranatih presjecišta itd. Presjecište odredišta je na razini 0; možemo definirati presjecišta kroz razinu 5. Expert Choice je sposoban modelirati velike probleme (na tisuće presjecišta).

Read more...

PROCJENE U EC

Written by Wednesday, 04 October 2017 12:44 Published in Expert Choice 0

Džeba Boris, Izgradnja izvršnih informacionih sustava korištenjem Expert Choica, listopad 1996.


 

Expert Choice omogućava da se sagledaju elementi zasebno: jedan element poredan sa drugim imajući u vidu pojedinačne kriterije. Ovo je proces odluke raduciran na najjednostavnije pojmove - poređenja parova. Expert Choice nam pomaže struktuirati problem (tako da se može fokusirati na njegove elemente), navodi nas na procjene i sintetizira ili kombinira sve procjene u jedinstvenu u kojoj su naše alternative jasno složene od najbolje do najgore.

Naše procjene formiraju osnove procesa Expert Choica. Procjene su napravljene o parovima elemenata relevantnih kriteriju ili osobini koja im je zajednička. Na primjer, možemo posmatrati dvije zvijezde i primjetiti da je prva puno svjetlija ili samo blago svijetlija ili da je svjetlost obije zvijezde ista. Iz mnogih ovakvih poređenja parova izgrađujemo naše znanje o varijabilnosti kriterija koji nas zanima.

Read more...

Galerija Slika

web hosting reviews

Xpert Captions

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD

In: Ekologija

Boris Džeba, FPMOZ Mostar, 2016

Stanje sa odlaganjem otpada u gradu Mostaru kao i Hercegovačko-nertvanjskom kantonu je krajnje kritično. Postoji prijeratno odlagalište otpada „Uborak“ u sjevernom dijelu grada koje je maksimum svojih kapaciteta počelo prelaziti sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća. Planirano je proširenje postojećeg odlagališta, ali nikad nije realizirano. Pored toga nepostoji sortiranje i skladištenje odpada po vrstama. Pogotovo nepostoji posebna skladišta i postrojenja za obradu opasnih otpada, kao što su medicnski ili elektronički.

Readmore

AHP & GIS U ODREĐIVANJU POGODNOSTI ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OTPAD